Sunday, December 4, 2011

Movie from Bibile

Oversea Burmese Youth Christian Association http://murann.com/BurmeseBible/public/ The Book Of Genesis http://www.youtube.com/watch?v=0i6d6NrUQr0&feature=related The Book of Revelations *Full Movie* Man dies, comes back to life, what he saw

Tuesday, June 22, 2010

နအအဖ၏ ေနာက္ဆံုးလမ္းနအအဖ၏ ေနာက္ဆံုးလမ္းက အေျခအေန

လွည့္ျဖားေသာျမန္မာစစ္အစိုးရ မာရ္နတ္
တပ္မေတာ္သား တပည့္သားရဲႏွင့္
ဝန္ၾကီး ဗိုလ္ပါ မိစာၦပေရာဖက္မ်ားကို
ကန္႔ႏွင့္ေရာေႏွာေသာ
မီးအုိင္ထဲသို႔ခ်ပစ္ျပီး
ဒီမိုကေရစီ လူမ်ားကို
ကိုယ္ထိ လက္ေရာက္ေစာ္ကားသူမ်ားကို
ျပင္းျပင္းက်က္ပူေနေသာ
စိန္ဒယ္အိုး အလယ္ဝယ္
လူတို ့မွျဖစ္လာေသာ
ဆီအနည္းငယ္ျဖင့္
ျပည္သားမ်ား စားရန္
ဝက္ေခါက္ကင္ ဘဲကင္နည္းျဖင့္
သူတို႔သည္ ေန႔ညဥ့္မျပတ္
ကမၻာအဆက္ဆက္ ျပင္းစြာေသာ
ေဝဒနာကိုခံရၾကလတံ့။

နအဖ၏ ေနာက္ဆံုးလမ္းကား
မေသခင္ ေဝဒနာမ်ားစြာျဖင့္
ေရွးအခါ အီဂ်စ္ဘုရင္မ်ားကဲ့သို ့
သားစဥ္ေျမးဆက္ ေရာဂါ ေဝဒနာ
ေဘးဆိုးမ်ားက်ေရာက္မည္ ။
ေသလြန္သည့္ အခါ သတ္ခဲ့တဲ့
လူမ်ားအရည္အတြက္အတိုင္း
ျပန္လည္ ရွင္သန္ အသက္ဝင္လာမည္ ၊
ဘာသာတရားမ်ား၏
သင္ၾကားခ်က္မ်ားကို ပစ္ပယ္ျပီး
ဘိုးေတာ္ၾကီးမ်ား
ေဗဒင္ဆရာ ယၾတာ မ်ားျဖင့္
အျပစ္မ်ားကို
အခ်ိန္လြဲခဲ့သည့္အတိုင္း
ထိုအခ်ိန္တြင္ ခံရမည္ ။
ထပ္မံအခ်ိန္ဆြဲရန္
မိစာၦ ပေရာဟိတ္ၾကီးမ်ားလည္း
အျပစ္ခံေနရျပီး
မကူညီႏိုင္ေတာ့ပါ ။
နအဖမ်ား စစ္ဗိုလ္မ်ား
ေနာက္ဘဝမွာ ေျပးရန္
စဥ္းစား ၾကည့္ပါ ။
ေနာက္က် ျပီလား။
အခ်ိန္ရွိေသးလား ။
ပိတၱာ ဘဝမ်ားကိုလည္း
အၾကိမ္ၾကိမ္ခံရမည္ ။
ဝိုင္းဆုေတာင္းၾကပါ ။
ဗ်ာဒိတ္က်မ္း။ Revelation ၂ဝ
http://www.burmesebible.com/buglish/Revelation.htm

၁၁တဖန္တံု၊ ျဖဴေသာပုလႅင္ႀကီးကို၄င္း၊
ပလႅင္ေပၚမွာထိုင္ေတာ္မူေသာသူကို၄င္း ငါျမင္၏။
ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးသည္
မ်က္ႏွာေတာ္ေရွ႔မွ ေျပးလြင့္၍ သူတို႔ေနစရာအရပ္မရွိ။
၁၂ေသလြန္ေသာသူ အႀကီးအငယ္တို႔သည္
ပလႅင္ေတာ္ေရွ႔မွာ ရပ္ေနၾကသည္ကို ငါျမင္၏။
စာေစာင္မ်ားကို ဖြင့္ထား၏။
အသက္စာေစာင္တည္းဟူေသာ
အျခားတပါးေသာစာေစာင္ ကိုလည္း ဖြင့္ေလ၏။
ေသလြန္ေသာသူတို႔သည္ မိမိတို႔အက်င့္အတိုင္း၊
စာေစာင္တို႔၌ ေရးထားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ
တရားစီရင္ျခင္းကုိ ခံရၾက၏။
၁၃သမုဒၵရာသည္ မိမိ၌ရွိေသာ လူေသတို႔ကိုအပ္ေပး၏။
မရဏာႏွင့္မရဏာႏိုင္ငံသည္လည္း
မိမိတို႔၌ရွိေသာ လူေသတို႔ကို အပ္ေပးၾက၏။
လူအသီးသီးတို႔သည္ မိမိတို႔ အက်င့္အတိုင္း
တရားစီရင္ျခင္းကို ခံရၾက၏။
၁၄ထိုအခါ မရဏာႏွင့္မရဏာႏိုင္ငံကို
မီးအုိင္ထဲသို႔ ခ်ပစ္ေလ၏။
ထိုေသျခင္းကား ဒုတိယေသျခင္းျဖစ္သ တည္း။
၁၅အသက္စာေစာင္၌ စာရင္းမဝင္ေသာသူ ရွိသမွ်တို႔ကိုလည္း
မီးအုိင္ ထဲသို႔ ခ်ပစ္ေလ၏။

မည္သူမျပဳ မိမိမႈ ၊
ကိုယ္ဒုကၡေပးခဲ့တာ
ကိုယ္ျပန္ခံ

ကိုယ္ကူညီေပးခဲ့ရင္
ဘုရားသၡင္က သင့္ကို ကူညီလိမ့္မယ္ ။

သင္သူတပါးကို ပ်က္ရယ္ျပဳရင္
သင့္ကို ဘုရားသခင္က ပ်က္ရယ္ျပဳတဲ့ေန ့
ေရာက္မလာခင္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္လိုက္ပါ ။

http://www.livingdisciples.net/ministry


Met vriendelijke groet

Dhr Htay Tint

Saturday, June 12, 2010

အသက္ရွင္ေသာ ဘုရား

တစ္ပါးတည္း တဦးတည္း ကမာၻေပၚတြင္ရွိသည္

ဘုရားမ်ားဟာ ေကာင္းတာလမ္းညြန္တာပါဆိုေပမဲ့
ဘုရားဆိုတာ ဘာလဲ ၊တကယ္ေရာရွိေနတာလား
ကမာၻဦးကစတင္ျပီး လူေတြက သတ္မွတ္တာလား
ဘုရားက လူေတြကို သတ္မွတ္တာလား

အသက္ရွိေသာ ဘုရားကေတာ့ သန္ ့ရွင္းေသာဝိဥာဥ္ေတာ္မွ တဆင့္
သူ ့ကို ယံုၾကည္သူမ်ား အပ္ႏွံေသာသူမ်ားကို သားေတာ္ သမီးေတာ္အျဖစ္
လက္ခံျပီး စိတ္ခ်ရေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို ့လမ္းျပေနသည္ ။

ေဗဒင္ လကၡဏာ နကၡတၱက်မ္း ေရွ ့ျဖစ္ ေနာက္ျဖစ္အၾကားအျမင္ေတြ
ကံတရားဆိုျပီး ထီေပါက္သူေတြ ။
ေကာင္းတာေတြ တသက္လံုးလုပ္ေပမဲ ့
ျမန္မာျပည္ကလူေတြ ဘာေၾကာင့္ ထမင္းငတ္ေနျပီး မြဲျပီးရင္းမြဲေနတာလဲ

ေဟရွာယအနာဂတိၱက်မ္း Isaiah ၄၅း ၁၈
http://www.burmesebible.com/buglish/Isaiah.htm
၁၈မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား၊ ေျမႀကီးကိုျပဳျပင္ဖန္ဆင္း၍ အၿမဲတည္ေစ ေတာ္မူေသာအရွင္၊ အခ်ည္းႏွီးဖန္းဆင္းသည္မဟုတ္၊ သတၱဝါေနစရာဘုိ႔ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား ငါသည္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ ငါမွတပါးအျခားေသာဘုရားမရွိ။

ေဟရွာယအနာဂတိၱက်မ္း Isaiah ၄၃း ၁၀ ၁၁
http://www.burmesebible.com/buglish/Isaiah.htm
၁ဝထာဝရဘုရားမိန္ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔ သည္၊ ငါ့ကိုသိမွတ္ယံုၾကည္၍၊ ငါသည္မွန္ၿပီဟု နားလည္မည္ အေၾကာင္း၊ငါ၏သက္ေသ၊ ငါေရြးေကာက္ေသာ ကြ်န္ျဖစ္ၾက၏။ ငါ့ေရွ႔မွာဖန္္ဆင္းရာထဲက အဘယ္ဘုရားသခင္မွ်မျဖစ္၊ င့ါေနာက္မွာလည္း၊ အဘယ္ဘုရားသခင္မွ်မရွိရာ။ ၁၁ငါတပါးသည္ ထာဝရဘုရား ျဖစ္၍၊ ငါမွတပါးကယ္တင္ေသာ သခင္မရွိ။

ေဟရွာယအနာဂတိၱက်မ္း Isaiah ၄၅း၂၂
http://www.burmesebible.com/buglish/Isaiah.htm
၂၂ေျမႀကီးစြန္းသား အေပါင္းတို႔၊ ငါ့ကိုေမွ်ာ္ၾကည့္၍၊ ကယ္တင္ျခင္းေက်းဇူးကို ခံၾကေလာ့။ ငါသည္ဘုရားသခင္ ျဖစ္၏။ ငါမွတပါး အျခားေသာ ဘုရားမရွိ။

ရွင္မႆဲခရစ္၀င္ Matthew ၂၆း၆၃
http://www.burmesebible.com/buglish/Matthew.htm
၆၃ေယရႈသည္ တိတ္ဆိတ္စြာ ေနေတာ္မူ၏။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္းကလည္း၊ သင္သည္ခရစ္ေတာ္တည္း ဟူေသာဘုရားသခင္၏ သားေတာ္မွန္သည္ မမွန္သည္ကိုငါတို႔အားေျပာေစျခင္းငွါ၊ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကိုငါတိုင္တည္၍ သင့္ကိုက်ိန္ဆုိေစ၏

တမန္ေတာ္၀တၱဳ Acts ၁၄း၁၅
http://www.burmesebible.com/buglish/Acts.htm
၁၅အခ်င္းလူတို႔၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤသို႔ ျပဳၾကသနည္း။ ငါတို႔သည္ သင္တို႔ကဲ့သို႔ေလာကဓံတရား၌ က်င္လည္ေသာသူျဖစ္ပါ၏။ သင္တို႔သည္ ဤအခ်ည္းႏွီးေသာအရာတို႔ကို ပယ္ၾက၍၊ ေကာင္းကင္၊ ေျမႀကီး၊ သမုဒၵရာမွစ၍ အရပ္ရပ္တို႔၌ ရွိေလသမွ် တို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၍၊ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင့္ထံေတာ္သို႔ ေျပာင္းလဲရၾကမည္အေၾကာင္း၊ ငါတို႔သည္ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာၾက၏။

သက္သာေလာနိ ၁ Thessalonians 1 ၁း၉
http://www.burmesebible.com/buglish/Thessalonians1.htm
၉ငါတို႔သည္ သင္တို႔အထဲသို႔ အဘယ္သို႔ဝင္ၾကသည္ အေၾကာင္းအရာကို သူတို႔သည္ ကိုယ္တိုင္ၾကားေျပာၾက၏။ အသက္ႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ မွန္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္ကို သင္တို႔သည္ ေဆာင္ျခင္းငွါ၄င္း၊

ေဟျဗဲၾသ၀ါဒစာ Hebrews ၁၀း၃၁
http://www.burmesebible.com/buglish/Hebrew.htm
၃၁အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္သို႔ က်ေရာက္ျခင္းအမႈသည္ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာအမႈ ျဖစ္သတည္း။

ဗ်ာဒိတ္က်မ္း Revelation ၇း၂ ၊ ၃
http://www.burmesebible.com/buglish/Revelation.htm
၂အသက္ရွင္ ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ တံဆိပ္ပါေသာေကာင္းကင္တမန္ တပါးသည္ အေရွ႔မ်က္ႏွာက တတ္လာသည္ကိုငါျမင္၏။ သူသည္လည္းေျမႏွင့္ပင္လယ္ကုိ ညွဥ္းဆဲရေသာအခြင့္ရွိေသာ ေကာင္းကင္တမန္ ေလးပါးကိုအသံလႊင့္၍၊ ၃ ငါတို႔ဘုရားသခင္၏ကြၽန္တို႔ကို နဖူး၌ တံဆိပ္မခတ္မည္တိုင္ေအာင္၊ ေျမ၊ ပင္လယ္၊ သစ္ပင္တို႔ကို မညွဥ္းဆဲပါႏွင့္ ဟုႀကီးေသာအသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ ေလ၏။

ေဟရွာရအနာဂတၱိ Isaiah ၄၂း၈
http://www.burmesebible.com/buglish/Isaiah.htm ၈ငါသည္ ထာဝရဘုရားျဖစ္ ၏။ ထုိနာမသည္ ငါ့နာမျဖစ္၏။ ငါ့ဘုန္းကို အျခားေသာ သူအား၄င္း၊ ငါ့အသေရကို ရုပ္တု ဆင္းတုတို႔အား၄င္း ငါမေပး။


တစ္ပါးတည္း တဦးတည္း သူ၏တပည့္ ေတြကေတာ့
ဘယ္ႏိုင္ငံေရာက္ေရာက္ ဘယ္ႏိုင္ငံသားေတြဘဲျဖစ္ျဖစ
ခံယူခ်က္ အေတြးအေခၚ ကေတာ့ အတူတူဘဲေနာ္
http://www.jbcs.org.sg/main/index.php
Tuesday, June 1, 2010

ျပည္ပေရာက္ျမန္မာလူငယ္မ်ား ခရစ္ယာန္အသင္း အစ သမိုင္း

ျပည္ပေရာက္ျမန္မာလူငယ္မ်ား ခရစ္ယာန္အသင္း အစ သမိုင္း


Oversea Burmese Youth Christian Association

Monday, May 17, 2010

သန္႔ရွင္းသူတို႔ အလိုေတာ္ႏွင့္အညီေစာင့္မေတာ္မူ၏။

မိတ္ေဆြတို ့
ဒီတပါတ္ ခရစ္ေတာ္ေနာက္လိုက္ ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္ အရက္စေသာက္ခဲ့ပံုနဲ ့ျပတ္သြားပံု အေၾကာင္းေအာက္မွာပါတဲ့ လင့္ကေနဖတ္ၾကည့္ပါ။
နယ္သာလန္က ဆရာဝန္ၾကီးမ်ားကပင္ အံ့ၾသၾကပါတယ္ ။
၂၀၀၉ ႏွစ္လယ္မွာ ဘီယာေသာက္ေနရင္း စိတ္ထဲမွာ အ့့့ံၾသဘြယ္ရာ ခံစားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာျပီး ေခါင္းကိုက္ခါ အရက္ျဖတ္ျခင္စီတ္ အလိုအေလွ်ာက္ျဖစ္လာပါတယ္ ။
၁၅ ဂၽြန္လ၂၀၀၉ မွာ တိကနဲျဖတ္ခ်လိုက္ပါတယ္ ။ ရုပ္တရက္ဆိုေတာ့ ခံစားမႈက အေတာ့ကိုဆိုးဝါးပါတယ္ ။
အခ်ိန္ေတြအမ်ားၾကီး ပိုထြက္လာပါတယ္ ။ ဂေယာက္ကရဲျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္ေတြနဲ ့ အပိုခ်ိန္ေတြကို က်မ္းစာဖတ္ျပီး အခ်ိန္ျဖဳန္းပါတယ္ ။
အခ်ိန္တိုင္း ဆုေတာင္း ပါတယ္ ။ http://htaytintnl.blogspot.com/2010/04/blog-post_7262.html
ေဆးစစ္ခ်က္ကလည္း အံ့ၾသဖြယ္ပါဘဲ ။ အခ်ိန္မွီလာျဖတ္တာပါတဲ့ ။ အသဲရဲ ့ ေသြးေၾကာအဆက္ကေလးေတြက ေရာင္ေနျပီး မၾကာမွီပ်က္စီးေတာ့မည့္ အေျခအေနသို ့ေရာက္ေနပါျပီ ။ ဆက္ေသာက္လွ်င္ ေနာက္ထပ္ ၂ ႏွစ္ဘဲ အသက္ရွင္ရန္ အခြင့္အေရးရွိပါေတာ့တယ္တဲ့ ။ ဆရာဝန္ၾကီးက ေမးပါတယ္ ။ ဘယ္သူက တိုက္တြန္းလို ့ အရက္ျဖတ္တာလဲတဲ့ ။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကလည္း ေမးၾကပါတယ္ ။ ၁၇ ႏွစ္ေပါင္းလာတဲ့ မိန္းမနဲ ့ကေလးေတြက ေပါင္းလာတဲ့ ကာလ တေလွ်ာက္ အရက္ျဖတ္ဖို ့ တိုက္တြန္းတာမရခဲ့ပါဘူး ။
ဘုရားရွင္က အလိုေတာ္ရွိလို ့ ျပတ္ေစအခ်ိန္မွာ ကြက္တိပါဘဲ ။ ထူးထူးျခားျခား ဘာေဆးမွ ကူေပးရန္မလိုဘဲ ျပတ္သြားပါတယ္ ။
ကၽြန္ေတာ္ တိုက္တြန္း သက္ေသခံခ်င္တာက သန္ ့ရွင္ေအာင္ေနပါ ။ ဆုေတာင္းပါ ။ မိမိကိုယ္ကုိအပ္ႏွံထားပါ ။
ဘုရားရွင္က အလိုေတာ္နဲ ့အညီ ျပည္စံုတဲ့ အခ်ိန္က်ရင္ အံ့ၾသဘြယ္ရာ လမ္းျပ ျပင္ဆင္ျခင္းကို ခံစားရမွာပါလို ့သက္ေသခံပါတယ္ ။

ေရာမ ၈ - ၂၂ မွ ၃၀
၂၂http://www.burmesebible.com/buglish/Romans.htm
ဤေလာကတႏိုင္ငံလံုးသည္ ယခုတိုင္ ေအာင္ တညီတညြတ္တည္းညည္းတြား၍ ဆင္းရဲျခင္းေဝဒနာကိုခံရသည္ ဟုငါတို႔သိၾက၏။ ၂၃ထုိမွ်မကဝိညာဥ္ ေတာ္၏ ေက်းဇူးေတာ္အစအဦးကုိခံၿပီးေသာ ငါတို႔သည္လည္း၊ သားအရာ၌ေျမွာက္ျခင္း အေၾကာင္းတည္း ဟူေသာကိုယ္ ခႏၶြာ ေရြးႏႈတ္ျခင္းခ်မ္းသာကုိေျမာ္လင့္၍၊ စိတ္ႏွလံုးအထဲ၌ ညည္းတြားလ်က္ေနၾက၏။ ၂၄ငါတို႔ သည္ ေျမာ္လင့္ျခင္းအားျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္းသို႔ ေရာက္ၾက၏။ ေျမာ္လင့္ေသာအရာကိုေတြ႔ျမင္လွ်င္ ေျမာ္လင့္စရာအေၾကာင္းမရွိ၊ ေတြ႔ျမင္ေသာအရာကိုအဘယ္ ေၾကာင့္ ေျမာ္လင့္ရမည္နည္း။ ၂၅ငါတို႔သည္ မေတြ႔မျမင္ေသာအရာကို ေျမာ္လင့္လွ်င္မူကား၊ ထုိအရာကိုသည္းခံေသာ စိတ္ႏွင့္ငံ့လင့္၍ေနၾက၏။ ၂၆ထိုမွတပါး၊ ငါတို႔မတတ္ႏိုင္ေသာအရာမွာ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ မစေတာ္မူ၏။ ငါတို႔သည္ ဆုေတာင္း သင့္သည အတုိင္းအဘယ္ဆုကို ေတာင္းရမည္ဟုမသိၾက။ သို႔ရာတြင္ ငါတို႔ဆုေတာင္းျခင္းအမႈကို ႏႈတ္မျမြက္ ႏိုင္ေသာညည္းတြားျခင္းအားျဖင့္ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေစာင့္မေတာ္မူ၏။ ၂၇စိတ္ႏွလံုးကိုစစ္ေတာ္မူေသာ သူသည္လည္း ဝိညာဥ္ေတာ္၏ စိတ္သေဘာကိုသိေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းသူတို႔ ၏ဆုေတာင္းျခင္းအမႈကို ဘုရားသခင္၏ အလိုေတာ္ႏွင့္အညီေစာင့္မေတာ္မူ၏။
၂၈ဘုရားသခင္ကိုခ်စ္ေသာ သူတည္းဟူေသာ ၾကံစည္ေတာ္မူျခင္းအတုိင္း ေခၚေတာ္မူေသာသူတို႔၏ အက်ဳိးကိုခပ္သိမ္းေသာ အရာတို႔သည္တညီတညြတ္တည္း ျပဳစုၾကသည္ကိုငါတို႔သိၾက၏။ ၂၉ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သည္ အမ်ားေသာညီတို႔တြင္သားဦးျဖစ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ေရွ႔မေဆြက သိေတာ္မူေသာသူတို႔ကို သားေတာ္၏ပံုသ႑န္ႏွင့္ တညီတည္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ ေရွ႔မဆြက ခဲြခန္႔မွတ္သား ေတာ္မူ၏။ ၃ဝထုိသို႔ခဲြခန္႔မွတ္သားႏွင့္ေသာသူတို႔ကို ေခၚေတာ္မူ၏။ ေခၚေတာ္မူေသာ သူတို႔ကိုလည္း ေျဖာင့္မတ္ရာ ၌တည္ေစေတာ္မူ၏။ ထုိသို႔တည္ေစေတာ္မူေသာသူတို႔ကိုလည္းေျမွာက္ေတာ္မူ၏။
http://www.burmesebible.com/buglish/Romans.htm
ေရာမ ၈ -၂၉ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္သည္ အမ်ားေသာညီတို႔တြင္သားဦးျဖစ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ေရွ႔မေဆြက သိေတာ္မူေသာသူတို႔ကို သားေတာ္၏ပံုသ႑န္ႏွင့္ တညီတည္းျဖစ္ေစျခင္းငွါ ေရွ႔မဆြက ခဲြခန္႔မွတ္သား ေတာ္မူ၏။
http://www.burmesebible.com/buglish/Ephesians.htm
ဧဖက္ ၂-၁ဝအဘယ္ေၾကာင့္ နည္းဟူမူကား၊ ငါတို႔သည္ ေကာင္းေသာအက်င့္တို႔ကို က်င့္ရမည္အေၾကာင္း၊ ေယရႈခရစ္၌ ျပဳျပင္၍ ဖန္ဆင္းေတာ္မူရာ ျဖစ္ၾက၏။ ထိုေကာင္းေသာအက်င့္တို႔၌ ငါတို႔သည္ က်င္လည္ရမည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ျပင္ဆင္ေတာ္မူႏွင့္ၿပီ။


Wednesday, May 5, 2010

ခရစ္ေတာ္ ဟာဘယ္သူလည္း Who is JESUS ?

မိတ္ေဆြ

ဒီေန ့မွာ သတင္းစကား တခုပါးစရာ ရွိပါတယ္ ။
အျပစ္ လို ့လြယ္လြယ္ေလး ေျပာေနၾကတဲ ့စကားတလံုး ျဖစ္ပါတယ္ ။
အျပစ္ စကားလံုး ေနာက္ကြယ္မွာ ေျမာက္မ်ားစြာ ေသာ ပံုစံေတြရွိေနပါတယ္ ။
ရရွိလာမည့္ ဆုေတြ ဒဏ္ေတြကလည္း
လက္ရွိဘဝမွာေကာ ေနာင္ေသလြန္ျပီးေသာ အခါေတြပါ ခံရမွာပါလို ေျပာၾကပါတယ္ ။
အျပစ္လုပ္ခဲ့တယ္လို ့ ခံယူသူေတြက ရလာမည့္အက်ိဳးတရားကို နည္းမ်ိဳးစံုနဲ ့ကာကြယ္ၾကပါတယ္ ။
ေလာကၾကီးမွာ အျပစ္မရွိေအာင္ ေနခဲ့သူေတြကလည္း အျပစ္ရဲ ့အေၾကာင္းတရားက
ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးတရားကို လူအေတြးနဲ ့ပင္ စဥ္းစားၾကည့္ပါ ။
လြတ္ပါရဲ ့လား

မိတ္ေဆြတို ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္စဥ္းစား ေစခ်င္ပါတယ္ ။
မိဘႏွစ္ပါးက တဦးႏွင့္တဦး ၾကည္ျဖဴသည္ျဖစ္ေစ မကည္ျဖဴသည္ျဖစ္ေစ ။
တိုေတာင္းေသာ စကၠန္ ့ပိုင္းကာလမွာ ညိဳညင္မႈျဖစ္ တတ္ပါတယ္ ။

ထာဝရဘုရား တားျမစ္သည့္ၾကားက ဥယာဥ္ထဲက အသီးကို စားကာ
ကာမဆႏၵျဖစ္ေပၚလာျပီး လူသားေတြရယ္လို ့ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္ ။
ထာဝရဘုရားရွင္က

http://www.burmesebible.com/buglish/Genesis.htm
၂၆တဖန္ ဘုရားသခင္က၊ ငါတို႔ပံုသ႑န္ႏွင့္တညီ တသ႑န္တည္း လူကို ဖန္ဆင္းၾကစို႔။ သူသည္ ပင္လယ္ငါးကို၄င္း၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ငွက္တို႔ကို၄င္း၊ သားယဥ္တို႔ကို၄င္း၊ ေျမတျပင္လံုးႏွင့္တကြ၊ ေျမေပၚမွာ တြားတတ္ေသာ တိရစာၦန္အေပါင္းတို႔ကို၄င္း အုပ္စိုးေစဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ၂၇ထိုသို႔ ဘုရားသခင္သည္ မိမိပံုသ႑န္ႏွင့္အညီ လူကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ဘုရားသခင္၏ ပံုသ႑န္ေတာ္ႏွင့္အညီ လူေယာက္်ား၊ လူမိန္းမ ကို ဖန္ဆင္းၿပီးလွ်င္၊ ၂၈အခ်င္းတို႔၊ မ်ားျပားစြာေမြးဘြားၾကေလာ့။ ေျမႀကီးကိုျပည့္ေစ၍ ႏိုင္ၾကေလာ့။ ပင္လယ္ငါးတို႔ ကို၄င္း၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ ငွက္တို႔ကို၄င္း၊ အသက္ရွင္၍ ေျမေပၚမွာလႈပ္ရွားတတ္ေသာ တိရစာၦန္အေပါင္းတို႔ကို၄င္း အုပ္စိုးၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၍၊ သူတို႔ကို ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ၏။

ထာဝရဘုရားရွင္ ရည္ရြယ္ေသာ လူသားမ်ားသည္ သီးျခားနည္းျဖင့္ မ်ားျပားစြာ ေမြးဘြားေစရန္စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း
လူသားအစမွာပင္ မိမိဆႏၵကို ဦးစားေပးခဲ့ပါတယ္ ။

ဆႏၵကို ဦးစားေပးတတ္တဲ့ အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ ေအာက္ပါ အက်ိဳးတရားကို ထာဝ၇ဘုရားရွင္ ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္ ။
၁၆မိန္းမကိုလည္း သင္၌ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းေဝဒနာကို ငါအလြန္မ်ားျပားေစမည္။ ပင္ပန္းစြာ ေဝဒနာကို အလြန္မ်ားျပားေစမည္။ ပင္ပန္းစြာေဝဒနာကိုခံ၍ သားဘြားရမည္။ ကိုယ္ခင္ပြန္း၏ အလုိသို႔ လုိက္၍၊ သူ၏အုပ္စိုးျခင္း ကိုခံရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၇ေယာက်္ားကိုလည္း၊ ထုိအပင္၏အသီးကိုမစားရဟု ငါပညတ္ေသာ္လည္း၊ သင္သည္ မယား၏စကားကိုနားေထာင္၍ စားမိေသာေၾကာင့္၊ ေျမသည္သင္၏ အတြက္ က်ိန္ျခင္းကိုခံလ်က္ရွိ၏။ ေျမ၏အသီးကုိ တသက္ပတ္လံုး ပင္ပန္းစြာစားရမည္။ ၁၈ဆူးပင္အမ်ဳိးမ်ဳိး တို႔ကိုလည္း သင္အဘုိ႔ေျမေပါက္ေစမည္။ လယ္၌ျဖစ္ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္တို႔ကုိ သင္စားရမည္။ ၁၉သင္ထြက္ရာေျမသို႔မျပန္မွီတိုင္ေအာင္၊ သင္၏မ်က္ႏွာမွ ေခြၽးထြက္လ်က္ အစာကိုစားရမည္။ အေၾကာင္း မူကား၊ သင္သည္ ေျမမႈန္႔ျဖစ္၍၊ ေျမမႈန္႔သို႔ ျပန္ရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

လူတိုင္းမွာ ေမြးျပီဆိုတာနဲ ့
၁ အျပစ္ေလးနဲ ့ေမြးလာပါတယ္ ။
၂ လူ ့ေဘာင္အထဲမွာ လူသားေတြသတ္မွတ္ စည္းကမ္းေတြကို လိုက္နာရင္း
မိမိကမသိလိုက္ဘဲ အျပစ္ေတြ က်ဴးလြန္ပါေတာ့တယ္ ။
၃ ထာဝရ ဘုရားရွင္ကို မသိလို ့ျဖစ္ေစ သိလွ်က္ႏွင့္ မယံုၾကည္လွ်င္ျဖစ္ေစ
ဘုရားရွင္ခ်မွတ္ထားေသာ အျပစ္မွားကို မေသမခ်င္း က်ဴးလြန္ပါေတာ့တယ္ ။

ဘယ္လိုနည္းနဲ ့ ဒီအျပစ္ေတြက လြတ္ႏိုင္ပါသလဲ ။
ေငြေပးလို ့ရမလား
တပည့္တေယာက္ကို လူစားထဲ့ႏိူင္မလား

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္စ အထိ တိက်ေသာ အေျဖကိုရွာၾကပါတယ္ ။ ေလ့လာခဲ့ၾကတယ္ ။
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္စမွာ အေျဖကို ထာဝရ ဘုရားရွင္က အေျဖပို ့ေပးခဲ့ပါတယ္ ။
ထာဝရဘုရားကို ေဝးကြာခဲ့ျပီး ဘာသာေရးဆိုတာ နားမလည္ေသာ အခ်ိန္ကပင္
လူရိုင္းဆိုသူမ်ားပင္ စိတ္၏ ေစတသိတ္ ေစ့ေစာ္မႈမွတဆင့္
ဒါဟာ အျပစ္ ။ ဒါဟာျဖစ္သင့္တယ္ဆို ေတြးေတာၾကျပီး သဘာဝ ဆင္ျခင္ထံုတရားနဲ ့ လူ ့ေဘာင္ေလာကကို
ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွက္ ၾကပါတယ္ ။
အခ်င္းခ်င္း သတ္သူမ်ား
အတင္းေျပာသူမ်ားသည္

ေမာင္ႏွမခ်င္း မိဘႏွင့္သားသမီးျပစ္မွားေလ့ရွိသည့္
တိရိစာၦန္ အဆင့္ထက္နဲနဲဘဲ သာပါသည္ ။
ထိုသူမ်ားအတြက္ ရင္ေလးစရာပါ ။
မိတ္ေဆြ


http://www.burmesebible.com/buglish/John.htm
၁ဝထိုသူသည္ ဤေလာက၌ရွိေတာ္မူၿပီ။ ဤေလာကကိုလည္း ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း ဤေလာကသည္ ထိုသူကိုမသိ။ ၁၁သူသည္မိမိေဒသအရပ္သို႔ၾကြလာေသာ္လည္း၊ မိမိလူမ်ိဳးတို႔သည္ သူ႔ကို လက္မခံဘဲေနၾက၏။ ၁၂ထိုသူကိုလက္ခံသမွ်ေသာသူတည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္ေသာသူတို႔အား၊ ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္ရေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏။ ၁၃ထိုသားတို႔မူကား၊ လူမ်ိဳးႏွင့္စပ္ဆိုင္၍ ဘြားေသာ သားမဟုတ္။ ေမထုန္သံဝါသအားျဖင့္ ဘြားေသာသားမဟုတ္။ လူအလိုအေလ်ာက္ဘြားေသာသားမဟုတ္။ ဘုရားသခင္ ဘြားေတာ္မူေသာသားျဖစ္သတည္း။

http://www.burmesebible.com/buglish/John.htm
၁၁ငါသည္ခမည္းေတာ္၌ရွိသည္ကို၄င္း၊ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ၌ရွိေတာ္မူသည္ ကို၄င္း ယံုၾကေလာ့။ ငါ့စကားကိုမယံုလွ်င္၊ ငါ့အမႈတို႔ကိုေထာက္၌ ယံုၾကေလာ့။ ၁၂ငါအမွန္အကန္ ဆိုသည္ကား၊ ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ငါျပဳေသာအမႈတို႔ကိုျပဳလိမ့္မည္။ ထုိအမႈတို႔ထက္သာ၍ ႀကီးေသာအမႈတို႔ကိုလည္းျပဳလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ခမည္းေတာ္ထံသို႔သြား၍၊ ၁၃သင္တို႔သည္ ငါ၏ နာမကို အမွီျပဳလ်က္ဆုေတာင္းသမွ်အတုိင္းငါျပဳမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ခမည္းေတာ္သည္ သားေတာ္အားျဖင့္ ဘုန္းထင္ရွားေတာ္မူျခင္းရွိမည္အေၾကာင္းတည္း။ ၁၄သင္တို႔သည္ ငါ၏နာမကိုအမွီျပဳ၍ တစံုတခုေသာဆုကို ေတာင္းလွ်င္၊ ေတာင္းသည္အတုိင္းငါျပဳမည္။

တပည့္ေတာ္တို႔သည္ စည္းေဝးၾကေသာအရပ္သို႔ ေယရႈသည္ၾကြလာ၍ အလယ္မွာ ရပ္ေတာ္မူလ်က္၊ သင္တို႔၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိေစသတည္း ဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂ဝထိုသို႔မိန္႔ေတာ္မူၿပီးမွ လက္ေတာ္ႏွင့္ နံေဖးေတာ္ကို ျပေတာ္မူ၏။ ( ေယရႈသည္ ကားတိုင္ေပၚမွာ သူအသတ္မခံခင္က ေျပာခဲ့သည့္အတိုင္း သူ ့ကို ယံုၾကည္သူမ်ားအျပစ္အတြက္ ေသျခင္းကို ခံယူခဲ့သည္ ။ အျပစ္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ျပီး ျပန္လည္ အသက္ရွင္လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ။ သို ့အတြက္ မေသခင္က ဒဏ္ရာမ်ားကို သက္ေသအျဖစ္ျပသျခင္းျဖစ္ပါတယ္ )အတြက္ တပည့္ေတာ္တို႔သည္ သခင္ကိုျမင္လွ်င္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိၾက၏။ ၂၁တဖန္ ေယရႈက၊ သင္တို႔၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိေလသတည္း။ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူ သည္နည္းတူ၊ သင္တို႔ကိုငါေစလႊတ္ သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္၊ ၂၂ထိုသူတို႔အေပၚမွာ မႈတ္လ်က္၊ သင္တို႔ သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ခံၾကေလာ့။ ၂၃အၾကင္သူ၏အျပစ္ကို သင္တို႔လႊတ္လွ်င္ ထုိသူသည္အျပစ္ လြတ္လ်က္ရွိ၏။ အၾကင္သူ၏အျပစ္ကို သင္တို႔တည္ေစလွ်င္၊ ထိုသူသည္အျပစ္ တည္ လ်က္ရွိ၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။
၂၉ေယရႈကလည္း၊ သင္သည္ငါ့ကိုျမင္ေသာေၾကာင့္ ယံုျခင္းရွိ၏။ ငါ့ကိုမျမင္ဘဲယံုေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾက၏ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

မိတ္ေဆြ သင္တို ့အျပစ္ကို အမွန္တကယ္ လြတ္ေျမာက္ရန္ ကယ္တင္သူသည္ ကိုယ္ေတာ္ရွင္ ေယရႈ ပင္ျဖစ္ပါသည္ ။
ကိုယ္ေတာ္အတြက္ မေလးေလးဝါက ဂုဏ္ျပဳေတးနဲ ့ ခ်ီးမြမ္းပါမယ္ ။


ေဌးတင့္


Sunday, May 2, 2010

New Beliver from Netherland

Oversea Burmese Youth Christian Association

Students from free University read the bible some time. They visited some sonday in the church for joy together music section. Last time God touch their heart to beliver.
Jezus en de Vader
ေယရႈ ႏွင့္ ခမည္းေတာ္

19 Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: ‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier.
၁၉ေယရႈကလည္း၊ သင္တို႔အား ငါ့အမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ ခမည္းေတာ္ျပဳေတာ္မူေသာ အမႈကို သားေတာ္သည္ ျမင္၍သာျပဳ၏။ မိမိအလိုအေလ်ာက္ အဘယ္အမႈကိုမွ်မျပဳႏိုင္။ ခမည္းေတာ္ျပဳေတာ္မူ သမွ်အတိုင္း သားေတာ္လည္းျပဳ၏။
20 De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien, u zult verbaasd staan!
၂ဝခမည္းေတာ္သည္ သားေတာ္ကိုခ်စ္ေတာ္မူ၍ ျပဳေတာ္မူသမွ်တို႔ကို သားေတာ္အား ျပေတာ္မူ၏။ သင္တို႔သည္ အံ့ဘြယ္ရွိေစျခင္းငွါ ဤမွ်မကသာ၍ႀကီးစြာေသာ အမႈအရာ တို႔ကို သားေတာ္အား ျပေတာ္မူလိမ့္မည္။

21 Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil.
၂၁ခမည္းေတာ္သည္ ေသလြန္ေသာသူတို႔ကို ထေျမာက္ရွင္ျပန္ေစ ေတာ္မူ သကဲ့သို႔၊ ထိုနည္းတူ သားေတာ္သည္လည္း အလိုရွိသမွ်ေသာသူတို႔ကို ရွင္ေစ၏။

22 De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd.
၂၂လူအေပါင္း တို႔သည္ ခမည္းေတာ္ကို ရိုေသသည္ နည္းတူ၊


23 Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft.
၂၃သားေတာ္ကို ရိုေသေစမည္အေၾကာင္း၊ ခမည္းေတာ္သည္ အဘယ္သူကိုမွ် တရားစီရင္ေတာ္မမူ။ တရား စီရင္ျခင္းအခြင့္ ရွိသမွ်ကို သားေတာ္အား အပ္ေပးေတာ္မူ၏။ သားေတာ္ကို မရိုေသေသာသူသည္ကား၊ သားေတာ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္ကို မရိုေသေသာသူျဖစ္၏။

24 Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.
၂၄ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ ငါ့စကားကို နားေထာင္၍ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ သူကို ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ထာဝရအသက္ကို ရသည္ျဖစ္၍ အျပစ္စီရင္ ျခင္းကိုမခံရ။ ေသျခင္းမွ အသက္ရွင္ျခင္းသို႔ ကူးေျမာက္ေသာသူျဖစ္၏။

25 Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven.
၂၅ငါအမွန္အကန္ဆိုသည္ကား၊ ေသလြန္ေသာသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္သားေတာ္၏ စကား သံကိုၾကား၍၊ ၾကားေသာအားျဖင့္ အသက္ရွင္ရမည့္အခ်ိန္ကာလသည္ လာ၍ယခုပင္ ေရာက္ လ်က္ရွိ၏။

26 Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf; dat heeft de Vader hem gegeven.
၂၆အေၾကာင္းမူကား၊ ခမည္းေတာ္သည္ ကိုယ္၌ အသက္ရွိေတာ္မူသည္နည္းတူ သားေတာ္သည္ မိမိ၌ အသက္ရွိရေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၏။

27 En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen.
၂၇သားေတာ္သည္ လူသားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တရားစီရင္ျခင္း အခြင့္ကိုလည္း အပ္ေပးေတာ္မူ၏။

28 Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen
၂၈ဤအမႈအရာကို အံ့ၾသျခင္းမရွိၾကႏွင့္။ သခ်ႋဳင္းမ်ားမွာ ရွိေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ သားေတာ္၏စကားသံကို ၾကား၍၊

29 en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden.
၂၉ထြက္ရမည့္အခ်ိန္ကာလ ေရာက္လတံ့။ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို က်င့္ေသာသူတို႔သည္ အသက္ရွင္ရာထေျမာက္ ျခင္းသို႔၄င္း၊ ဆိုးယုတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ေသာသူတို႔သည္ အျပစ္စီရင္ရာ ထေျမာက္ျခင္းသို႔၄င္း ထြက္ရၾကလတံ့။

30 Ik kan niets doen uit mijzelf: ik oordeel naar wat ik hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft.
၃ဝငါသည္ ကိုု္ယ္အလိုအေလ်ာက္ အဘယ္အမႈကိုမွ် မျပဳႏိုင္။ ငါသည္ၾကားသည္အတိုင္း တရားစီရင္၏။ ငါစီရင္ျခင္း သည္လည္း တရားေတာ္ႏွင့္ညီညြတ္၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ ကိုယ္အလိုသို႔မလိုက္။ ငါ့ကိုေစလႊတ္ ေတာ္မူေသာ ခမည္းေတာ္၏အလိုသို႔ လိုက္၏။

31 Als ik nu over mezelf zou getuigen, dan was mijn verklaring niet betrouwbaar,
၃၁ငါသည္ ကိုယ္အေၾကာင္းကို သက္ေသခံလွ်င္ ငါ့သက္ေသမတည္။

32 maar iemand anders getuigt over mij, en ik weet dat zijn verklaring over mij betrouwbaar is.
၃၂ငါ၏အေၾကာင္းကို သက္ေသခံ ေသာသူတပါးရွိေသး၏။ ထိုသူ၏သက္ေသတည္ေၾကာင္းကို ငါသိ၏။

33 U hebt boden naar Johannes gestuurd en hij heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd.
၃၃သင္တို႔သည္ ေယာဟန္ထံသို႔ ေစလႊတ္ၾက၏။ သူသည္ သမၼာတရားဘက္၌ သက္ေသခံ၏။

34 Niet dat ik het getuigenis van een mens nodig heb, maar ik zeg dit om u te redden.
၃၄သို႔ေသာ္လည္း လူေပးေသာသက္ေသကို ငါသည္ ပမာဏမျပဳ။ သင္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္မည္အေၾကာင္း ဤစကားကိုငါေျပာ၏။

35 Johannes was een lamp die helder brandde, en u hebt zich een tijd in zijn licht verheugd.
၃၅ေယာဟန္သည္ ညွိထြန္း၍ လင္းေသာ ဆီမီးျဖစ္၏။ သင္တို႔သည္ သူ၏အလင္း၌ ခဏသာေမြ႔ေလ်ာ္ျခင္းငွါ အလိုရွိၾက၏။

36 Maar ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes: het werk dat de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat ik doe getuigt ervan dat de Vader mij heeft gezonden.
၃၆ေယာဟန္၏သက္ေသထက္ သာ၍ႀကီးေသာသက္ေသသည္ ငါ၌ရွိ၏။ အၾကင္အမႈတို႔ကို ငါၿပီးစီးေစျခင္းငွါ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့လက္သို႔ အပ္ေတာ္ မူ၍၊ ငါျပဳေသာထိုအမႈတို႔သည္လည္း ငါ့ဘက္၌ေန ၍၊ ခမည္းေတာ္သည္ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူသည္အေၾကာင္းကို သက္ေသခံၾက၏။
37 De Vader die mij gezonden heeft, heeft dus zelf een getuigenis over mij afgelegd. Maar u hebt zijn stem nooit gehoord en zijn gestalte nooit gezien,
၃၇ခမည္းေတာ္သည္လည္း ငါ့ဘက္၌ သက္ေသခံေတာ္မူ၏။ ခမည္းေတာ္၏ စကားသံေတာ္ကို သင္တို႔သည္မၾကား၊ သ႑ာန္ေတာ္ ကိုမျမင္၊

38 en u hebt zijn woord niet blijvend in u opgenomen, want aan degene die hij gezonden heeft, schenkt u geen geloof.
၃၈ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း သင္တုိ႔၌မတည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာသူကို သင္တို႔သည္ မယံုၾကည္ဘဲေနၾက၏။

39 U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij,
၃၉က်မ္းစာအားျဖင့္ ထာဝရအသက္ကို ရမည္ဟုစိတ္ထင္ႏွင့္ သင္တို႔သည္က်မ္းစာကို ေစ့ေစ့ၾကည့္ ရႈၾက၏။ ထိုက်မ္းစာပင္ ငါ၏သက္ေသျဖစ္၏။
40 maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen.
၄ဝသင္တို႔သည္ အသက္ကိုရေအာင္ ငါ့ထံသို႔လာျခင္းငွါ အလိုမရွိၾက။
41 Niet dat de mensen mij moeten eren,
၄၁လူေပးေသာဘုန္းအသေရကို ငါမခံ။
42 maar ik ken u: u hebt geen liefde voor God in u.
၄၂သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ သင္တို႔၌မရွိသည္ကို ငါသိ၏။
43 Ik ben gekomen namens mijn Vader, maar u accepteert mij niet, terwijl u iemand die namens zichzelf komt, wel zou accepteren.
၄၃ငါသည္ ခမည္းေတာ္၏အခြင့္ႏွင့္ ေရာက္လာေသာ္လည္း သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုလက္မခံၾက။ အျခားေသာ သူသည္ မိမိအခြင့္ႏွင့္ေရာက္လာလွ်င္ ထိုသူကို လက္ခံၾကလိမ့္မည္။

44 Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven.
၄၄အခ်င္းခ်င္းေပးေသာ ဘုန္းအေရကိုသာ ခံ၍၊ ဘုရားသခင္သာလွ်င္ ေပးေတာ္မူတတ္ေသာ ဘုန္းအသေရကို အလိုမရွိေသာ သင္တို႔သည္ အဘယ္သို႔ယံုၾကည္ ႏိုင္မည္နည္း။
45 U moet niet denken dat ik u bij de Vader zal aanklagen; Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd, klaagt u aan.
၄၅ခမည္းေတာ္ေရွ႔၌ ငါသည္ သင္တို႔ကို အျပစ္တင္မည္ဟု မထင္ၾကႏွင့္။ သင္တို႔ကို အျပစ္တင္ေသာ သူတပါးရွိေသး၏။ ထိုသူကား သင္တို႔ကိုး စားေသာ ေမာေရွေပတည္း။
46 Als u Mozes zou geloven, zou u ook mij geloven, hij heeft immers over mij geschreven.
၄၆သင္တို႔သည္ ေမာေရွ၏စကားကို ယံုလွ်င္ ငါ့စကားကိုမယံုဘဲမေနႏိုင္ၾက။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေမာေရွသည္ ငါ့အေၾကာင္းကိုေရးထား၏။
47 Maar als u niet gelooft wat hij geschreven heeft, hoe zou u dan geloven wat ik zeg?’
၄၇သူေရးထားေသာစာကုိ သင္တို႔သည္ မယံုလွ်င္၊ ငါ့စကားကို အဘယ္သို႔ယံုႏိုင္မည္နည္းဟု ယုဒလူတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။